Neformálne vzdelávanie a lektor

Pri neformálnom vzdelávaní ide o organizované výchovno-vzdelávacie aktivity mimo rámca  zavedeného oficiálneho školského systému, ktoré záujemcom ponúkajú zámerný a komplexný rozvoj životných skúseností, zručností a postojov, tzv. soft-skills (slovensky – mäkkých zručností) založených na ucelenom systéme hodnôt. Tieto aktivity bývajú spravidla dobrovoľné a účastníci sa v nich vzdelávajú a učia aktívnym, participatívnym spôsobom. Dôležitou súčasťou je aj emocionálna stránka učenia a uvedomovanie si toho, čo prežívame vnútorne.

Medzi soft-skills radíme pestrú škálu  tém, v ktorých sa zlepšujeme prežívaním rôznych (príjemných i nepríjemných) životných skúseností a zážitkov v našich životoch (tzv. informálnym učením). Patria sem napríklad komunikačné schopnosti, schopnosť sebareflexie, empatie, emočnej inteligencie, prejavu na verejnosti, aktívneho načúvania a integrácie prírody a vlastného tela do vlastného života, techniky na manažment stresu, leadershipu, tímovej práce, riešenia konfliktov atď. V rámci neformálneho vzdelávania sa týmito témami zaoberáme hlbšie a učíme sa prakticky využívať rôzne metódy a techniky, ktoré nám pomáhajú byť lepšími verziami samých seba a žiť spokojnejší život (oproti prístupu „pokus-omyl“, ktorý uplatňujeme v rámci informálneho (neorganizovaného) učenia jednoduchým žitím). Neformálnym vzdelávaním sprevádza skupinu účastníkov tzv. lektor, facilitátor niekedy tiež nazývaný tréner, školiteľ alebo sprievodca vzdelávaním.

Lektor (tréner, školiteľ, facilitátor)

Img 1886

V kontexte neformálneho vzdelávania sa dá zjednodušene povedať, že mojou prácou ako lektora (trénera/školiteľa/facilitátora) je sprevádzať účastníkov na ich procese učenia, poskytovať im podporu a vedenie, nastavovať a dodržiavať obsah, zámer a ciele vzdelávacieho procesu.  Účasť na neformálnom vzdelávaní je vždy dobrovoľná a môže prebiehať aj v plnej tichosti, len svojou prítomnosťou. Je pre mňa dôležité komplexné, vedomé a holistické učenie, počas ktorého si účastníci uvedomujú, čo a akým spôsobom sa učia. Účastníci sami hodnotia svoje učenie a mojou úlohou je ich uvedomovanie podporovať, prípadne podať spätnú väzbu pokiaľ o ňu  prejavia záujem. Je pre mňa dôležitý partnerský (nehierarchický) vzťah medzi účastníkmi a mnou ako lektorom. Podporujem účastníkov a počas celého procesu zisťujem ich potreby, aby som mohol program a aktivity prispôsobiť. Chyby a všetky emócie sú u mňa veľmi vítané a cenené. Účastníci v skupinovom učení sa rozvíjajú nielen na základe vlastných skúseností, no využívajú a rastú aj skrze skúsenosti, vedomosti, zručnosti a postoje ostatných, lektora, ale aj ďalších účastníkov. Neformálne vzdelávanie vytvára priestor na spoluprácu v skupine, a tým vytvára ďalšie možnosti učenia a sebarozvoja. Zodpovednosť za výsledky vzdelávania leží na strane lektora aj účastníkov. Následné aplikovanie do života však už ostáva na strane účastníkov. Témy, ktorým sa v rámci svojej lektorskej práce venujem, nájdete tu.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte ma